केपी ओली आज दाङ आउदैदाङ, जेठ २८

k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLn] ;f]daf/ lrgLofF cf/f]xL jfª hLª Wang Jing sf] bf];|f] s[lt …;fOn]G; ckm b ;ld6Ú (Silence of the summit )gfds k':ts sf] k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df ;fj{hlgs ;df/f]xnfO{ ;Daf]wg ug'{x'b}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आज दाङ आउन लाग्नुभएको छ । नेकपा एमाले दाङले तुलसीपुरमा आयोजना गर्न लागेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न ओली दाङ आउन लागेको जनाइएको छ ।आज १२ वजे तुलसीपुरको अरनिको मैदानमा हुने कार्यक्रममा उपस्थित हुनका लागि ओली दाङ आउन लाग्नुभएको हो । यसैबीच कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी सकिएको एमाले दाङले जनाएको छ । जिल्ला सचिव हिरचन्द्र केसीले सम्पूर्ण तयारी सकिएको भन्दै कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि सबैमा अनुरोध गर्नुभएको छ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्