समाज

कपिलवस्तु । विश्वमा देखा परेको स्वच्छ खानेपानीको सङ्कट र यसको समाधान मा व्यक्ति, समुदाय, विभिन्न तहका सरकार तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई

भिडियो